Vznik a história Oravskej galérie v Dolnom Kubíne

Oravská galéria právne vznikla 3. 11. 1965 bez základného zbierkového fondu a bez priestorov. Štrnásteho februára 1966 získala päť miestností v renesančnej budove č. 46 v Oravskom Podzámku, kde vytvorila pracovne a depozitár.

Prípravný výbor pre založenie Oravskej galérie v zložení Ctibor Belan — predseda, Jozef Mlynarčík — tajomník a členovia: Mária Medvecká, Běla Kolčáková, Ignác Kolčák, Pavol Sika (tajomník ONV) sa pustil do práce na začiatku 60-tych rokov a 3. septembra 1965 bola s účinnosťou od 3. novembra 1965 zriadená Oravská galéria so sídlom v Oravskom Podzámku.

Už od založenia bol jej profil vyhranený — podľa platného štatútu sa okrem všeobecnej galerijnej činnosti špecializovala na neslohové vrstvy umenia. Ťažisko práce v počiatočnom období bolo v zberateľskej a výskumnej činnosti. Za prvé dva roky existencie galéria sústredila 1 920 exponátov, ktoré položili základ budúcich kolekcií. Oravská galéria v začiatkoch prevzala do správy aj drevené neskorogotické kostoly v Tvrdošíne a Zábreži a tým vyriešila ich právnu účinnú ochranu a zamedzila ich ďalšiemu poškodzovaniu. Prieskum sa vykonal v 66 obciach. Položili sa základy odbornej knižnice. Odbornú spoluprácu poskytla galéria pri tvorbe zostavovacej štúdie oravského skanzenu v Zuberci — Brestovej, pri zostavovaní zoznamu hnuteľných kultúrnych pamiatok na Orave a pri vytvorení koncepcie využitia a ochrany kultúrnych pamiatok okresu Dolný Kubín. Realizovala výskum, prednášky a publikačnú činnosť. Do ďalšieho štádia s ťažiskom vo výstavnej činnosti prešla galéria po získaní vhodných expozičných priestorov v Dolnom Kubíne, kde sa v roku 1970 presťahovala do budovy Župného domu na Hviezdoslavovom námestí č. 11, ktorý jej slúži dodnes.

Založenie galérie zabránilo úniku diel, najmä ľudového výtvarného umenia, ktoré boli a sú nenahraditeľným dokladom historického vývoja. Špecializovala sa na gotickú plastiku a maľbu, barokové umenie, umenie 19. storočia, zakladateľov výtvarnej moderny Slovenska a predstaviteľov nasledujúcich generácií. Kolekcia výtvarných diel v zbierkach Oravskej galérie patrí v rámci slovenských regionálnych galérií medzi najpočetnejšie a kvalitatívne najvýznamnejšie. Existencia galérie v prítomnej podobe je svedectvom toho, ako sa pôvodne zameraná inštitúcia na výtvarné umenie regiónu vyprofilovala na galériu s celoslovenským záberom. Tento fakt súvisí aj so skutočnosťou, že oravskou inšpiráciou, hlavne v 20. storočí prešli takmer všetci významní maliari slovenského výtvarného umenia. Galéria pôsobí prostredníctvom svojich vysunutých trvalých expozícií v troch okresoch Oravy, prevádzkuje osobnú motorovú loď a od založenia je každé jej desaťročie existencie poznačené konkrétnym stavebným úsilím a následným otvorením novej expozície.

Oravská galéria už po 6 rokoch od založenia pripravila pre verejnosť skvost, akým je expozícia slovenského tradičného ľudového umenia na Slanickom ostrove na Oravskej priehrade.

V roku 1979 slávnostne otvorila ďalšiu trvalú expozíciu v Tvrdošíne, ktorá je venovaná celoživotnej tvorbe Márie Medveckej.

V roku 1987 vstúpila do prípravy generálnej rekonštrukcie Župného domu — vlastného administratívneho a výstavného centra. Galéria presťahovala svoje pracoviská do „Kubínyiovského“ kaštieľa vo Vyšnom Kubíne., prevádzkovala naďalej Slanický ostrov umenia a Galériu Márie Medveckej. Napriek tomu, že rekonštrukcii Župného domu bolo potrebné podriadiť všetky ostatné činnosti, galéria pokračovala nielen vo výstavnej činnosti krátkodobej, ale aj v príprave nových trvalých expozícií, určených pre Župný dom v Dolnom Kubíne, s ktorými pochopiteľne súvisela akvizičná činnosť a reštaurovanie výtvarných diel. V roku 1994 bola rozsiahla generálna rekonštrukcia ukončená a galéria získala 1 800 m2 expozičných a výstavných plôch. Hlavným investorom bolo Ministerstvo kultúry SR a generálnym dodávateľom stavebných prác STAR a. s. (bývalý Pamiatkostav). Na rekonštrukcii sa podieľalo 12 subdodávateľov rôznych remeselných prác. Preinvestovaný objem predstavuje 30 miliónov slovenských korún.

V roku 1995 v Župnom dome sprístupnila Oravská galéria nové trvalé expozície z vlastných zbierok v autorskej koncepcii generálnej komisárky PhDr. Evy Ľuptákovej, za odbornej spolupráce profesorky Ľudmily Peterajovej. Výtvarno-priestorové riešenie navrhli akad. mal. Pavel Choma, akad. arch. Dušan Voštenák a Ing. arch. Viera Chodelková, ktorí spolupracovali s účastníkmi workshopu RE-UM-A 95, zloženého z poslucháčov vysokých škôl architektúry a scénografie, s pracovníkmi Oravskej galérie a firmou Špiko zo Žiliny. Organizačne zastrešovala všetky práce M-ART AGENCY — Marián Vestenický z Martina Sprístupnenie zrekonštruovaného Župného domu a otvorenie nových expozícií sa uskutočnilo 29. septembra 1995.

Desaťročia zbierané skvosty slovenského výtvarného umenia 15. — 20. storočia dostali dôstojný stánok, výtvarne zaujímavú inštaláciu a čo je dôležité, rozšírili malý počet existujúcich trvalých expozícií výtvarného umenia na Slovensku. Galérii bola za ne udelená Časopisom Pamiatky a múzea výročná cena za najlepšiu expozíciu roka 1995 na Slovensku.

V súčasnosti galéria ochraňuje a stará sa takmer o 8 700 diel v ôsmych výtvarných disciplínach, ktoré sú rozčlenené do piatich základných okruhov:

História vzniku galérie a budovania zbierkového fondu neoddeliteľne súvisí aj s krátkodobou výstavnou činnosťou.

Prvú výstavu vo vlastných priestoroch v Župnom dome v Dolnom Kubíne galéria usporiadala začiatkom roku 1970 a bez prerušenia tu vystavovala až do roku 1987, kedy kvôli rekonštrukcii začala vystavovať najprv v Mestskom kultúrnom stredisku a od roku 1991 vo Florinovom dome.

Od roku 1995 pripravuje Oravská galéria krátkodobú výstavnú činnosť opäť v Župnom dome — vo Veľkej, Malej výstavnej sieni a v „Suteréne 06“ a na nádvorí Župného domu na ploche cca 1000 m2.

Po takmer 50 rokoch existencie galérie, ktorú pri jej zrode nazvali „oravskou šťukou“ je mimoriadne dôležitý fakt, že sa jej profil nezmenil, ba naopak, dodnes je dôsledne napĺňaný a ďalej rozvíjaný. Od svojho založenia do konca roka 2015 galéria pripravila 577 výstav slovenského a zahraničného výtvarného umenia, ktoré videlo spolu so stálymi expozíciami viac ako 2 700 000 návštevníkov

Všetky práva vyhradené | © 2011 | Vyrobil: Oravská galéria