Cesta - Běla Kolčáková

Trvanie výstavy: 27.6.2024 – 6.10.2024

Miesto: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Župný dom, Malá výstavná sieň

Kurátorka: Mgr. Katarína Matušková

Termín vernisáže: 27. júna 2024 o 16.30 hod.

Poslednou výstavou Běly Kolčákovej v priestoroch Oravskej galérie bola výstava v roku 2006 pod názvom Plynutie. Retrospektívny pohľad na tvorbu previazanú s Oravou obrazne vystriedala aktuálna výstava pod názvom Cesta. Charakteristickou črtou každej z etáp tvorby Běly Kolčákovej naďalej zostáva symbióza reálneho sveta so svetom fantázie. Koncepcia výstavy vychádza zo silných tematických celkov a výber prezentovaných diel je zameraný na komornú maľbu, prevažne zo súkromných zbierok z posledného tvorivého obdobia.

Tvorba Běly Kolčákovej je od začiatku charakteristická formálnymi i obsahovými kontrastmi. Základ tvorí pražské intelektuálne prostredie na poli výtvarného, hudobného, literárneho i dramatického umenia. Fantazijný svet myšlienok a rozprávkových postáv reprezentuje poeticko-imaginatívne a lyricko-magické polohy výtvarného umenia. Dôležitým obdobím, ktoré malo vplyv na formovanie výtvarného názoru autorky, bol pobyt na Orave, počas ktorého načerpala množstvo inšpiratívnych podnetov, najmä zo slovenskej moderny i tvorby autorov povojnových skupín a smerov.

Cez subjektívne prežívanie vlastného materstva a ukotvenie v centre rodiny autorka reflektuje celospoločenské dianie prostredníctvom symbolov a vizuálnych metafor. V tichu a intimite tvorivého aktu bez vonkajšieho rušivého zásahu nanáša na plátno viacvrstvové obsahové plány plné vnútorných významov a symbolov. K jednotlivým z nich sa cyklicky vracia. Na uvedenom princípe je postavená aj koncepcia výstavy. Príroda je od začiatkov jej tvorby stavebným kameňom, ktorý upokojuje a tvorí meditatívno-filozofickú rovinu jej diel. Figúra sa nachádza v pozícii dominanty, zrastenej súčasti krajiny i nenápadnej štafáže v závislosti od témy, ktorú autorka spracúva. Jedinečná farebnosť tvorí ďalšiu dôležitú nadstavbovú symbolickú časť, ktorá definuje a umocňuje náladu vytvorených diel.

Běla Kolčáková si počas svojej tvorby vytvorila vlastný vizuálny slovník pojmov, námetov a symbolov, ktorým ponúka živý dialóg o ich význame v novom spoločensko-kultúrnom kontexte. Dialóg, ktorý nie je násilný, ale otvára interpretačné možnosti každému, kto oň prejaví záujem.

Katarína Matušková

 

 Poďakovanie za zapožičanie diel: Nitrianska galéria v Nitre, ART GALÉRIA Schürger, diela zo súkromných zbierok

Běla Kolčáková (*27. septembra 1937, Praha)

Běla Kolčáková (rod. Vavrdová) v roku 1956 ukončila stredoškolské štúdiá na Výtvarnej škole v Prahe u prof. K. Müllera a začala jednoročné prípravné štúdium na vysokú školu pod vedením prof. J. Vodrážku. Počas štúdií na pražskej Akadémii výtvarných umění v rokoch 1957 – 1963 u prof. V. Radu prichádza za manželom Ignácom Kolčákom na Oravu, kde pedagogicky pôsobila v Ľudovej škole umenia a pracovala v Oravskej galérii. V roku 1978 sa manželia Kolčákovci presťahovali do Bratislavy. Běla Kolčáková sa venuje koláži, tapisérii v technike artprotis i knižnej ilustrácii (takmer 30 knižných titulov), v súčasnosti naďalej aktívne tvorí predovšetkým v médiu komornej maľby. Vystavuje od roku 1960. Jej tvorba je zastúpená v zbierkotvorných galériách na Slovensku (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Stredoslovenská galéria v B. Bystrici, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, Považská galéria umenia, Nitrianska galéria, Galéria umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch a i.) a v súkromných zbierkach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Návrat hore