Stále expozície – Župný dom

Staré umenie 15. – 19. storočia

Expozícia prezentuje súbor umelecko-historických pamiatok a ich fragmentov, ktoré ťažiskovo vznikli na území Oravy. Obsahuje najmä diela sakrálneho charakteru – gotickú tabuľovú maľbu a drevenú polychrómovanú plastiku, barokové sochárstvo a maliarstvo. Ďalšia časť expozície predstavuje kolekciu historických portrétov, kde sú najpočetnejšie zastúpení príslušníci miestnej šľachty z rodov Kubíniyovcov a Zmeškalovcov, ako aj ukážky žánrovo diferencovanejšieho umenia 19. storočia. V expozícii sa nachádza niekoľko ojedinelých solitérov, ktoré sa vymykajú z rámca bežnej dobovej produkcie a reprezentujú tvorbu výnimočnej umeleckej úrovne.

Slovenské výtvarné umenie 20. – 21. storočia

Koncepcia expozície slovenského výtvarného umenia 20. a 21. storočia, ktorá je počtom diel najrozsiahlejšou, bola od počiatku stavaná tradične, s dôrazom na klasické umelecké žánre. Jej cieľom bolo aspoň v charakteristických ukážkach zdokumentovať tvorbu zakladateľských osobností moderného umenia a pokračovať v priereze všetkými dôležitými vývojovými etapami daného obdobia až po súčasnosť. Pozitívnym faktorom z hľadiska budovania zbierky bola umelecká atraktívnosť regiónu. Nosnú časť expozície tvorí národne orientované umenie a diela najvýznamnejších reprezentantov slovenského výtvarného umenia 20. storočia, z ktorých mnohí našli inšpiráciu pre svoju tvorbu práve na Orave. Prirodzená teritoriálna väzba zbierky na tento región sa odráža aj vo výbere diel v expozícii.

Tradičné ľudové umenie

Ľudoví maliari, rezbári a kamenári, tvoriaci bez školenia, len podľa odpozorovaných predlôh, zanechali po celom území Slovenska doklady o svojom prirodzenom talente a umeleckých schopnostiach. V expozícii sa predstavujú predovšetkým rezbárske diela, medzi ktorými prevládajú práce z Oravy a zo západného Slovenska. Zastúpená je aj oravská kamenárska tvorba a maľba na skle. V rámci sklomaľby dominujú ukážky zo stredoslovenskej oblasti, kde tento maliarsky druh vyústil do typovo i autorsky najdiferencovanejšej podoby. Väčšina vystavených prác pochádza z 18. a 19. storočia, kedy ľudové umenie na Slovensku zaznamenalo svoj najväčší rozkvet.

Ikony

Počtom malá, no významom dôležitá kolekcia vystavených ikon rôznej proveniencie dokumentuje ikonopisectvo v  17. – 19. storočí. Väčšina z nich pochádza z Grécka, ostatné vznikli na území Ruska a v karpatskej oblasti. Ikony boli v pravoslávnych a grécko-katolíckych chrámoch súčasťou ikonostasu. Táto neodmysliteľná dominanta chrámového interiéru bola vytvorená podľa prísnych pravidiel a plnila didakticko-náboženskú úlohu. Niektoré z ikon slúžili na vykonávanie náboženských obradov v domácom prostredí.

Štefan Siváň – rezbár z Oravy

Expozícia je venovaná dielu jedného z najvýznamnejších insitných sochárov na Slovensku Štefana Siváňa st. (1906 – 1995), ktorý celý život prežil v hornooravskej obci Babín, no veľkosťou svojho diela ďaleko prerástol hranice regiónu. Jeho umelecké začiatky sú spojené s vyrezávaním betlehemov. Siváňova tvorba sa vyznačuje širokým spektrom námetov a tém, dokumentujúcich tradičný spôsob života na dedine. Autorove rezbárske dielo sa tu predstavuje v celej svojej námetovej a výrazovej rozmanitosti, doplnené fotografiami z jeho života.

Návrat hore