Podujatia

Dramaturgia výstavného programu Oravskej galérie je otvorená návštevníkom všetkých vekových kategórií, zohľadňuje druhovú a žánrovú pestrosť výtvarného umenia a ponúka široké spektrum možností kultúrneho vyžitia. Pripravuje pre svojich návštevníkov vzdelávacie a sprievodné programy a kultúrne podujatia, formou lektorovaných prehliadok, tvorivých dielní pre deti a mládež, prednášok, prezentácií a workshopov, ale aj koncerty a divadelné predstavenia.

Podujatia pre školy

Všetky vzdelávacie programy v galérii pripravujeme v súlade s učebnými osnovami. Široký rozsah a zameranie našich expozícií nám v plnej miere umožňuje edukáciu formou zážitkového vyučovania predmetov: výchova umením, výtvarná výchova, umenie a kultúra, ale aj regionálna výchova, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, náboženská a etická výchova, pričom sa vytvára priestor aj na medzipredmetové väzby.

Komentované prehliadky

V rámci sprievodného programu aktuálnych výstav galéria príležitostne pripravuje autorské a kurátorské komentované prehliadky výstav. Návštevníkov sprevádza výstavou samotný autor a jeho komentáre vlastných prác prehlbujú pohľad, sprostredkovaný kurátorom o nové možnosti vnímania vystavených diel, rozširujú vedomosti o technologických postupoch a impulzoch autorovej tvorby.

Koncerty

Koncertné vystúpenia sa ťažiskovo viažu na vernisáže výstav. Ich výber sa uskutočňuje podľa aktuálneho tematického zamerania výstavy. Okrem tohto spôsobu prezentácie galéria sporadicky pripravuje aj samostatné koncerty v spolupráci s miestnymi ZUŠ a s organizáciami tretieho sektora.

Koncerty a divadelné predstavenia – Slanický ostrov umenia

Na Slanickom ostrove umenia sa každoročne organizujú viaceré kultúrne programy. Najstarším podujatím je „Hudobné leto“. Ide o festival koncertov vážnej hudby, ktorý každoročne organizuje Dom kultúry v Námestove v chrámovom priestore kostola na Slanickom ostrove umenia. Mladším podujatím je „Slanický ostrov divadla“. Je to multižánrový divadelný festival na Slanickom ostrove umenia, ktorý od roku 2020 usporadúva v mesiaci september občianske združenie Kult. 1629. Cieľom festivalu je priniesť do regiónu hodnotné divadelné inscenácie a sprievodný program komunikujúci dôležité kultúrno-spoločenské a etické témy. Najmladším podujatím je „MDD na Slanickom ostrove umenia“. Edukatívny program pripravuje od roku 2022 Oravská galéria. Cieľom je prostredníctvom programu prebudiť u detského návštevníka vzťah k tradícii, umeniu, kultúrno-historickému dedičstvu a v neposlednom rade tu nájsť tvorivú inšpiráciu s dôrazom na genius loci ostrova.

Aktuálne podujatia

Aktuálne podujatia pre školy a pre verejnosť.

Archív podujatí

Archív podujatí pre školy a pre verejnosť.

Návrat hore