Zbierky

Zberateľské zameranie Oravskej galérie sa vyprofilovalo už v prvých rokoch jej existencie. Popri umeleckých dielach z regiónu Oravy sa akvizičná činnosť programovo zameriava na výtvarné umenie 20. – 21. storočia v celoslovenskom rozsahu s dôrazom na klasické médiá a zároveň mapuje špecifické fenomény tradičného ľudového a insitného umenia. Ďalším zberateľským okruhom je zahraničné umenie.

V súčasnosti galéria spravuje unikátny zbierkový fond s počtom takmer 9000 zbierkových predmetov z oblasti maliarstva, sochárstva, grafiky, kresby, fotografie, umeleckého remesla, úžitkového umenia a grafického dizajnu, pričom zahŕňa aj intermediálne polohy vizuálneho umenia.

Zbierkový fond je rozčlenený do piatich základných okruhov:

  • tradičné ľudové výtvarné umenie: zastúpené predovšetkým drevenou polychrómovanou plastikou, kamennou skulptúrou, umeleckým remeslom a maľbou na skle
  • staré umenie 15. – 19. storočia: zastúpené stredovekou tabuľovou maľbou a plastikou, barokovým sochárstvom a maliarstvom, umeleckými dielami 19. storočia a ikonami
  • slovenské výtvarné umenie 20. – 21. storočia: zastúpené v disciplínach maliarstva, sochárstva, kresby, grafiky, fotografie, úžitkového umenia a umeleckého skla. Tvoria ho hlavne diela autorov tzv. zakladateľskej generácie, Generácie 1909 a medzivojnového obdobia. Početná je aj kolekcia výtvarných diel členov Skupiny Mikuláša Galandu a postupne sa dopĺňajú diela súčasných autorov
  • zahraničné výtvarné umenie: zastúpené maliarstvom, sochárstvom, grafikou, grafickým dizajnom a fotografiou
  • insitné umenie: zastúpené hlavne drevorezbami Štefana Siváňa, sochárstvom, maliarstvom a úžitkovým umením

Zbierky Oravskej galérie sú zverejnené na Webe umenia, kde si môžete prezrieť jednotlivé diela.

Knižnica

Špeciálna knižnica Oravskej galérie sa nachádza v priestoroch Župného domu a je registrovaná v Zozname knižníc pod číslom 3998/2000-400/5094. Je knižnično-informačným a poradenským pracoviskom, poskytuje výpožičné služby zamestnancom galérie, odbornej verejnosti a záujemcom o umenovednú literatúru a literatúru príbuzných odborov, taktiež bádateľom a iným záujemcom, ktorí využívajú odbornú literatúru pri riešení vedecko-výskumných úloh a štúdium v oblasti výtvarného umenia.

Knižnica OG sprístupňuje knihy, výstavné katalógy a odborné periodiká. Ponúka svojim čitateľom knižničný fond, ktorý je zameraný na publikácie z oblasti slovenského, českého a stredoeurópskeho vizuálneho umenia, architektúry, grafického dizajnu, užitého umenia, histórie, filozofie, metodológie a teórie umenia, estetiky, galerijnej pedagogiky a edukácie pre deti i dospelých návštevníkov. Taktiež ponúka monografie slovenských vizuálnych umelcov, teoretické texty a prehľady z dejín umenia, zberateľstva a výskumu súčasného umenia ako aj regionálnej histórie.

Ku koncu roka 2023 eviduje 2 512 knižničných jednotiek a viac ako 5 000 katalógov, ktoré sú verejnosti prístupné v rámci prezenčnej výpožičky. Návštevníci využívajú knižnicu najmä pre výskum a pri písaní odborných prác. Fond knižnice zároveň slúži zamestnancom a odborným pracovníkom iných inštitúcií pri výskume, ako aj pri príprave podkladov k výstavným projektom. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, elektronických alebo telefonických požiadaviek používateľov. V roku 2022 bola sprístupnená multifunkčná miestnosť, ktorá slúži ako prvý kontakt a študovňa vypožičaných odborných periodík a prezenčnej literatúry.

Dlhodobým zámerom a snahou galérie je rozširovať knižničný fond o aktuálnu literatúru, čo sa podarilo aj v roku 2023, kedy bola Oravská galéria úspešná v žiadaní podpory v programe Fondu na podporu umenia určeného na akvizíciu kníh. Špeciálna knižnica uspela s projektom pod názvom Akvizícia knižničného fondu Knižnice Oravskej galérie v Dolnom Kubíne 2023. Z celkovej sumy 1 700 eur (z ktorej bolo FPU pridelená dotácia 1500 eur) zakúpila 71 exemplárov kníh, ktoré obohatili knižničný fond galerijnej knižnice. 20% z celkovej sumy bolo vyčlenených na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Všetky nové prírastky sú spracované v systéme Biblib, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadávať knihy priamo na webe cez online katalóg knižnice.

Návrat hore